Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээний 2.4.12-т “Амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламжийг шаардлагатай хүнд аливаа төлбөргүй, эрүүл мэндийн даатгал шаардахгүйгээр үзүүлэх” гэж заасан байдаг.

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээний 2.4.12-т “Амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламжийг шаардлагатай хүнд аливаа төлбөргүй, эрүүл мэндийн даатгал шаардахгүйгээр үзүүлэх” гэж заасан байдаг.https://emd.gov.mn/pages/4