Даатгуулагч-иргэн та хайлтын программаас  705 оношийн бүлгээс өөрт хэрэгцээтэй тусламж, үйлчилгээний мэдээллээ авах ба өвчний нэр, онош, тусламж үйлчилгээний төрлөөр хайлт хийх бүрэн боломжтой.