Ямар иргэдийн ЭМД-ын шимтгэлийг төрөөс хариуцан төлдөг вэ?

18 хүртэлх насны хүүхдийн шимтгэлд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1%–иар, бусад төр хариуцах иргэдийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 2%-иар тус тус тооцож төрөөс буюу улсын төсвөөс хариуцан ЭМД-ын санд шилжүүлдэг.

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлдөг даатгуулагч танд БАЯРЛАЛАА