2023 онд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авах төсвийн төслийг хэлэлцэх ажлыг эхлүүлж, тасаг нэгжүүдийн эмч нарын саналыг авч ажиллаа.